WAKE ZONE RZESZÓW/CZARNA

 

& 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu (dalej zwanego Wyciągiem), terenu w koło Wyciągu (dalej zwanego Wakepark) oraz systemu rezerwacji on-line, dostępnym pod adresem http://www.rezerwacje.wakezonerzeszow.pl/  .

     Właścicielem wyciągu jest firma (dalej zwanym Właścicielem)

ARKADIA Sp. z o.o.

ul. Piękna 3/32, 36-060 Głogów Małopolski

 

NIP: 813-369-31-82

REGON: 181127480

Numer KRS: 0000515907

Nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski

80 1020 4391 0000 6502 0212 2083          

2.      Z Wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa Wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy sprzedaży biletu. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z Wyciągu za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.

3.      Z Wyciągu nie mogą korzystać osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z korzystaniem z Wyciągu, chyba że ponosi za nie winę.

 

& 2.  BILETY

1.     Zakup biletu i rozpoczęcie korzystania z Wyciągu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości. Obsługa Wyciągu zapoznaje także użytkownika z zasadami korzystania z Wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z Wyciągu.

2.      Rodzaje biletów i ich ceny określa cennik udostępniany użytkownikom. Każdy bilet jest biletem imiennym.

3.      W razie zamknięcia Wyciągu w trakcie korzystania z niego przez użytkownika, zostanie mu zwrócona część opłaty, proporcjonalnie obniżona o czas normalnego korzystania z Wyciągu.

4.      Zarezerwowane godziny i nie odwołane 12 godzin wcześniej, nie podlegają zwrotowi.

 

& 3. KORZYSTANIE Z WAKEPARKU.

1.      Użytkownikowi zakazuje się podejmowania działań mogących zakłócać korzystanie z Wyciągu przez innych użytkowników lub prowadzących do dewastacji terenu lub innych obiektów Wakeparku.

2.      W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 przez użytkownika, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania z Wyciągu, bez zwrotu opłaty za bilet, oraz zażądać opuszczenie Wakeparku.

3.      Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób na teren.

 

& 4. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU.

1.      Użytkownik korzysta z Wyciągu na własną odpowiedzialność. W czasie korzystania z wyciągu do wakeboardingu użytkownik jest narażony na wystąpienie kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

2.      Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.      Korzystanie z Wyciągu związane jest z ryzykiem sportowym, wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. W granicach ryzyka sportowego za wynikłe urazy Właściciel nie odpowiada.

4.      Z Wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.

5.      Korzystanie z Wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.

6.      Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.

7.      Jeśli użytkownik korzysta z Urządzeń Wakeparku usytuowanych na linii przepływu między słupami Wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz z należytą ostrożnością. W przypadku korzystania z Urządzeń Wakeparku w sposób niezgodny z Regulaminem lub nieprawidłowy obsługa Wyciągu może odmówić dalszego korzystania z Wyciągu przez użytkownika, bez zwrotu opłaty za bilet.

8.      W nadzwyczajnych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu) obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z Wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionego biletu. Czas korzystania z Wyciągu w innym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.

 

& 5. SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU.

1.      Do uprawiania wakeboardu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Właściciela.

2.      Obsługa Wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, że sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z Wyciągu, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania na wadliwym sprzęcie z Wyciągu przez użytkownika.

 

& 6. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYCIĄGU.

1.      Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej i kasku.

2.      Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.

3.      Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

4.      W przypadku gdy na drodze znajduje się Urządzenie Wakeparku [ ślizgacz (slider) lub skocznia (kicker)], której nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej lub holownika należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

5.      Z Wyciągu nie można korzystać w deskach ze statecznikami (finami).

6.      W razie upadku należy natychmiast poprzez podniesienie ręki oznajmić, że nie doszło do kontuzji/awarii sprzętu, następnie należy podpłynąć pod linkę holowniczą i przygotować się do ponownego startu z wody. Gotowość do starty należy oznajmić poprzez ponowne podniesienie ręki.

7.      Nie należy wchodzić na Urządzenia Wakeparku lub zbliżać się do nich, jeżeli w miejscu lądowania znajduje się inny użytkownik, pływający lub w przypadku innego zagrożenia.

8.      W razie wątpliwości należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

 

& 7. KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI ON-LINE

1.      Właściciel Systemu zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.      Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.      Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie.

4.      Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

5.      Administratorem danych osobowych jest Właściciel Systemu Internetowego rezerwacje.wake-park.pl (dalej zwanego Właściciel Systemu), który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.      Właściciel Systemu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a.    oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d.    informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.      Właściciel Systemu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Systemu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8.      Właściciel Systemu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Systemu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Systemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.      Właściciel Systemu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

10.  Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Systemu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Systemu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

11.  Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

12.  Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Właściciel Systemu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

& 8. PŁATNOŚCI 

1.      Za usługi Wakeparku można zapłacić w następujący sposób:

a) bezpośrednio na Wakeparku gotówką

b) korzystając z systemu rezerwacji on-line płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU

2.      W przypadku płatności poprzez serwis PayU Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatora tych usług i będzie się do nich stosował.

3.      Regulamin płatności obsługiwanych przez serwis PayU dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl .

4.      Na podstawie umowy zawartej z serwisem PayU dane osobowe Użytkowników Serwisu i zezwala na ich wykorzystanie przez PayU  w celu wykonania umowy z PayU, w tym obsługi realizacji płatności, o których mowa w ustępach poprzedzających. Dane osobowe Użytkowników Serwisu obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres  i adres e–mail Użytkownika Serwisu. W odniesieniu do w/w danych osobowy PayU staje się ich administratorem.

 

§ 9. REKLAMACJE 

1.      Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu dostrzeżonych nieprawidłowości w działaniu Systemu, wynikających z przyczyn leżących po stronie Właściciela Systemu.

2.      Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze mailowej pod adreseminfowakezonerzeszow@gmail.com lub listem poleconym na adres Właściciela

3.      Reklamacja powinna zawierać: wskazanie danych Użytkownika Systemu, numer zamówienia,  opis usługi, której dotyczy wraz ze wskazaniem nieprawidłowości oraz przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich skutecznego doręczenia.

5.      Właściciel Systemu zastrzega, w wyjątkowych przypadkach, możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

6.      Właściciel Systemu poinformuje Użytkownika Systemu składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia w drodze mailowej.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.      Użytkownik pokryje wszystkie koszty organizacji ewentualnej akcji ratowniczej poniesione przez Własciciela w związku z wypadkiem użytkownika podczas korzystania z Wyciągu.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.      W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4.      W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

5.      Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych i uzasadnionych powodów. W szczególności w celu wprowadzenia nowych funkcji korzystnych dla Klientów. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach http://wakezonerzeszow.pl oraz http://www.rezerwacje.wakezonerzeszow.pl/

 

 

Powrót na górę strony

 

Powrót na górę strony